23850 44727

Προσωπικά Δεδομένα

Τα στοιχεία που ζητά το sportshopping.gr είναι αυτά που χρειάζεται για την περαίωση των παραγγελιών σας
Σε περίπτωση , όπου γίνεται έκδοση τιμολογίου, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω στοιχεία μετά από τηλεφωνική επαφή.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων Πελατών σε Τρίτους

Το sportshopping.gr δεσμεύεται ότι δεν αποκαλύπτει, πωλεί, παραχωρεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε εξωτερικό οργανισμό, εκτός αν έχει μεσολαβήσει προγενέστερη έγγραφη ενημέρωση από εσάς ή εσείς έχετε εξουσιοδοτήσει το κατάστημα μας για την παροχή επιπλέον πληροφοριών ή όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Διαφημιστικά Μηνύματα

Το sportshopping.gr δεν χρησιμοποιεί ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων εταιριών. Οι εταιρίες αυτές δεν έχουν το δικαίωμα να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν εσείς εκφράσετε ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.